"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Hordaland, mulighetens region

Hordalands sentrale rolle i norsk og internasjonal petroleumsvirksomhet, gjør regionen til mulighetenes region.
Siden starten på norsk oljevirksomhet for over 30 år siden, har Petroleumsmiljøet i Bergen og Hordaland på mange fagfelter bygget opp kompetanse som ligger i verdenstoppen.
En rekke nye og spennende prosjekter er i gang i regionen, og nye storprosjekter er under planlegging. Dette gitr grunnlag for optimisme og vil skape et godt grunnlag for videreutvikling og ny verdiskaping i Hordaland.


Bergen og Hordaland har de siste tiårene utviklet seg til å bli en av de viktigste verdiskapingsregionene i Norge. Hordaland er også den viktigste eksportregionen i landet, og optimismen er stor med tanke på ytterligere utvikling og framgang i årene som kommer. Hordaland har helt siden starten markert seg sterkt i norsk oljevirksomhet, og regionen spiller i dag en sentral rolle i petroleumsnæringen nasjonalt og internasjonalt.
Vel 18.000 personer i fylket har i dag sitt faste arbeid knyttet til olje og gassaktivitetene på norsk sokkel, og hvert år kommer produksjonsverdien fra disse aktivitetene i vår region opp i over 150 milliarder kroner.

I over 30 år har lokale bedrifter og leverandører i næringen på flere fagområder bygget opp en unik kompetanse som plasserer disse miljøene blant de beste i verden.
Kompetansen knytter seg i første rekke til produksjon, drift og vedlikehold av installasjoner på olje- og gassfeltene. Men også innenfor utforsking, forsking, geofysikk, geologi og undervannsteknologi har Bergensmiljøet bygget opp kompetanse som blir etterspurt over hele verden.

Hordaland Olje og Gass, HOG, er den øverste interesseorganisasjonen for petroleumsnæringen i Hordaland. HOGs viktigste oppgave er å legge forholdene til rette slik at petroleumsvirksomheten på norsk sokkel gir mest mulig verdiskaping i Hordaland. På vegne av regionen er vi i HOG optimistiske med tanke på å få til dette.
Hordaland skal fortsatt være en av de mest sentrale verdiskapingsregionene i Norge i årene som kommer.

Flere svært store prosjekter er under planlegging og utvikling.
Først og fremst energiverket som Statoil planlegger på Mongstad. Dette verket vil, når det blir realisert, gi oss et toppmoderne og miljøvenlig raffineri som kan konkurrere med de beste i Europa. Det vil samtidig gi Norge og regionen vår viktige strategiske fordeler. Dessuten vil det direkte og indirekte sikre flere tusen viktige arbeidplasser ikke bare i Nordhordland men i hele Bergensregionen. Realiseringen av energiverket vil også skyve byggingen av den svært omstridte kraftledningen fra Sima til Bergen ut i tid.
At sentrale myndigheter gir konsesjon til bygging av dette viktige prosjektet tar vi som selvsagt.

På Mongstad er det også planer om å etablere en sentral for CO2 som skal kunne ta mot CO2 fra hele Europa. Herfra skal denne klimagassen transporteres ut til aktuelle oljefelter på sokkelen og injiseres i reservoarene der. Teknologien vil kunne gi betydelig økt oljeproduksjon og økte verdier for landet vårt. En CO2-sentral på Mongstad vil også muliggjøre bygging av flere gasskraftverk i vårt fylke.

I Øygarden og region Vest er det utviklet næringsklustre som følge av olje- og gassaktivitetene på norsk sokkel. Her ser vi for oss viktige aktiviteter i årene som kommer. Troll Videreutvikling, et prosjekt til rundt 50 milliarder kroner, er det største.
Et annet spennende prosjekt er arbeidet med etableringen av et ekspertsenter for undervannsteknologi som skal legges til Ågotnes.

I HOG arbeider vi for en samordning av aktivitetene på disse industristedene som kan gi viktige synergier og opprettholde aktiviteter og sysselsetting i mange tiår framover.

Internasjonalisering av lokale leverandører er et annet viktig område. Det er allerede i gang arbeid som skal legge grunnlaget for innpass for våre kompetansebedrifter i utlandet.

Utviklingen i Nordområdene blir også viktig. Her vil det helt sikkert bli mange spennende oppgaver for våre bedrifter, som må være med fra første stund.

Produksjonsmiljøet i Sunnhordland har i mange år vært et viktig næringskluster i vårt fylke. Det er gledelig å slå fast at også dette miljøet nå er tilført nye store oppgaver. Det viser hvilken styrke disse bedriftene har.

Bruk av naturgass er et annet satsingsområde i Hordaland. Naturgass er nå tatt i bruk i de fleste regionene i vårt fylke. Det er en sterk vilje til å satse enda mer på dette feltet, og vi registrer med stor interesse at BKK-sjefen, Atle Neteland, på et seminar nylig slo fast at naturgass kommer til å bli et satsingsområde i konsernet. Dette er svært gledelig. I HOG arbeider vi nå med å få sentrale myndigheter med på å bygge ut et tjenlig distribusjonsnett for naturgassen som blir den viktigste energikilden i Norge det neste hundreåret.
Vi er overbevist om at naturgassen også vil være et viktig middel når fremtidens store kraftunderskudd i regionen skal dekkes. Den vil samtidig bli et viktig middel til å øke næringslivets konkurransekraft både lokalt og nasjonalt, og dette vil igjen danne grunnlag for nye arbeidsplasser i distriktene.