"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Vedtekter

Vedtekne på stiftingsmøte 4. mars 2003
Reviderte på representantskapsmøte 3. juni 2003
Reviderte på representantskapsmøte 25. mars 2004
Reviderte på representantskapsmøte 20. mai 2005
Reviderte på representantskapsmøte 17. april 2009

Vedtekter

1. Namn
Organisasjonens navn er: HOG energi.

2. Formål
HOG skal sammen med andre arbeide for å styrke industriell utnytting av naturressursene på norsk sokkel, og legge forholdene til rette for utvikling av fornybar energi i et miljøvennlig perspektiv.

3. Arbeidsform og organisasjon
HOG er en medlemsorganisasjon. Medlem kan være fylkeskommunen, kommuner og enhver privat og offentlig virksomhet som vil medvirke til å fremme HOGs formål. Medlemskap varer til det blir sagt opp. Oppsigelse skal skje skriftlig og innen 1. juli året før den trer i kraft.
HOGs ledes av et Representantskap og Styre.

4. Representantskap
4.1.
Representantskapet er HOGs øverste myndighet.
Representantskapets leder velges fra organisasjonens medlemmer.

4.2.
Representantskapet består av representanter for medlemmene. Hvert medlem oppnevner et antall representanter i forhold til en fastsatt kontingentskala. Hver representant har én stemme.

Styre og administrasjon har møte- og talerett i representantskapet.
Representantskapet holder møte minst to ganger i året.

4.3.
Lederen for representantskapet kaller inn til årsmøte med minst tre ukers varsel. Andre møter kan holdes når minst 1/3 av representantene eller et flertall av styret krever det.

Med møteinnkallingen skal det følge en saksliste og så vidt mulig dokument om de aktuelle saker.

Representantskapet er vedtaksført når det er lovlig innkalt. Det kan stemmes ved fullmakt. Det kan bare fattes vedtak i de saker som er oppført på den utsendte sakslisten.

Fra representantskapsmøtene skal det føres protokoll som undertegnes av lederen og en person som representantskapet velger. Kopi av protokollen skal etter hvert møte sendes hver og en av representantene samt alle medlemmene.


Representantskapet skal på årsmøtet innen utgangen av april behandle følgende saker:

1. årsmelding fra styret for kalenderåret før
2. revidert regnskap for kalenderåret før
3. rammebudsjett for inneværende år
4. forslag til mål og strategier for HOG
5. valg av leder for representantskapet
6. valg av styre
7. valg av valgkomité på tre medlemmer som skal foreslå valg av styremedlemmer
8. valg av revisor
9. fastsetting av medlemskontingent
10. andre saker oppført på saklisten

4.4
Representantskapet fatter vedtak med simpelt flertall. Ved likt stemmetall teller lederens stemme dobbelt.

5. Styret
Styret skal bestå av 7 medlemmer valgt fra medlemmene. Styret skal i tillegg ha 3 vararepresentanter. Vararepresentantene møter fast med talerett og trer inn – i rekkefølge – med voteringsrett når det er forfall til styret.
Styret er det utøvende organ i HOG med ansvar for den faglige og økonomiske virksomheten i HOG.

Styremedlemmer velges for to år om gangen, styreleder velges blant næringslivsmedlemmene for ett år om gangen. For å sikre kontinuitet skal fire av det først valgte styret sine medlemmer etter loddtrekning settes på valg etter ett år. Varamedlemmene velges for ett år.

Styret skal sørge for at arbeidet i HOG er målrettet og rasjonelt etter de retningslinjer Representantskapet har trukket opp.
Styret ansetter daglig leder.

6. Administrasjon
Administrasjonen arbeider etter de retningslinjer som til enhver tid blir vedtatt av styret.
Medlemmene betaler medlemskontingent etter en fastsatt kontingentskala.

7. Endring av vedtekter
Endring av vedtektene krever 2/3 flertall i representantskapet.

9. Oppløsing
Representantskapet kan oppløse HOG. Vedtak om oppløsing krever 2/3 flertall.

Dersom det ved en oppløsing av HOG fremdeles er tilgjengelige midler i organisasjonen, skal representantskapet la disse tilfalle prosjekt som er i samsvar med formålet til HOG.