"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 
CCB på Ågotnes
CCB på Ågotnes

Kompetansen ligger hos petroleumsnæringen

Av Kurt R. Andreassen, administrerende direktør CCB, og nestleder i styret for NHO Hordaland
Ove Lunde, daglig leder HOG Energi

Etter 50 års petroleumsvirksomhet, har vi i næringen på Vestlandet og i Hordaland utviklet en kompetanse som i dag er verdensledende innenfor flere områder. Denne kompetansen er en av våre viktigste nøkler til omstilling, verdiskaping og et fortsatt høyt velferdsnivå i Norge.

Oppslag i media de siste par årene beskriver en fossilfri fremtid, og det argumenteres i noen sammenhenger for at petroleumssektoren må utfases så fort som mulig.

Er det mulig? Ja – det er kanskje mulig, men tåler samfunnet konsekvensene, og kan det være andre veier til målet? Det er lett å sage av den grenen en sitter på, og det kan få svært uheldige konsekvenser.

I Hordaland har vi som et resultat av utviklingen på norsk sokkel fått en leverandørnæring som er i verdenstoppen. Vi snakker om mange hundre små- og mellomstore bedrifter over hele fylket som er hjørnesteinsbedrifter i kommunene der de ligger. Disse miljøene har bidradd kraftig til at Norges direkte inntekter fra petroleumsnæringen lenge har vært nesten dobbelt så høye som de samlede inntektene fra resten av fastlandsnæringen i Norge. Et plutselig bortfall av disse inntektene, slik noen miljøer og debattanter har gått sterkt inn for, vil få alvorlige konsekvenser for vårt samfunn. Vi som kjenner bedriftene og det store miljøet i Hordaland, mener spørsmålet er feilt stilt. Det sentrale spørsmålet er ikke hva vi skal leve av etter oljen, men hvordan fortsatt høye inntekter fra oljeindustrien kan føre til en industriutvikling som vil gi et grønnere samfunn.

Leverandørindustrien i vårt fylke har på samme måte som i andre fylker langs Vestlandskysten hatt store utfordringer de siste årene etter at det kraftige oljeprisfallet inntraff. Bare på Ågotnes på Sotra, som er et av de viktigste leverandørmiljøene i Norge, ble antallet arbeidsplasser redusert fra 4000 til 3000, altså med 25 %. Denne utviklingen har også ført til at svært viktig kompetanse er svekket og i verste fall forsvunnet. Det mest alvorlige er at rekrutteringen til næringen er i ferd med å avta. Hordaland står i fare for å miste mye!

Etter at industrieventyret på norsk sokkel startet, har det utviklet seg en bredt sammensatt industri i Hordaland. Fra Nordhordland i nord via region Vest, Bergen, Hardanger og ikke minst i Sunnhordland. Industrimiljøene i disse regionene sysselsetter godt over 40 000 personer som på mange fagfelt har utviklet en kompetanse som er i ypperste verdensklasse. Det er denne kompetansen som har gitt oppdrag og inntekter til selskapene, til kommunene og til landet vårt gjennom fem tiår, og som gjør at vi i dag har et velfungerende samfunn med «penger på bok» der politikerne har tilstrekkelige midler å fordele. Vi kan ikke bare knipse med fingrene og si at industrien skal fases ut, og at vi raskt kan finne på noe nytt å leve av. Det vil vise seg lettere sagt enn gjort. Derimot er det i årene som kommer snakk om å få til et både og for disse industrimiljøene. Det er ingen uenighet i at vi skal jobbe for å få opp nye teknologier i nye næringer som kan gjøre oss mindre avhengig av en dominerende næring slik vi har i dag. Det handler om veien til målet. Legger vi forholdene til rette videre, kan denne kompetansen bevares og danne grunnpilaren i utviklingen av leverandørnæringen i Hordaland, på Vestlandet og i landet ellers i nye tiår framover.

I Sunnhordland er det med basis i et omfattende nettverk av bedrifter utviklet en spiss-teknologisk kompetanse som gjør denne regionen stiller i verdensklasse når det gjelder sammenstilling og gjennomføring av store industriprosjekter. Kværner-miljøet på Stord har sammen med underleverandører fra hele Sunnhordlandsregionen blitt verdensledende i industrisamarbeid og prosjektgjennomføring. Denne strategiske fordelen må vi sørge for at både regionen, fylket og industrinasjonen Norge drar fordel av i landets framtidige industriutvikling. Målet må være at det er her på Vestlandet at store nye industriprosjekter skal ferdigstilles.

I Nordhordland har det i flere tiår vokst fram et industrimiljø rundt Statoil Mongstad som er svært viktig for fylket vårt. Det er faktisk slik at industrimiljøet på Mongstad er med på å gi arbeid til flere tusen mennesker over hele Hordaland. Det er viktig at det legges til rette for videre utvikling av nye produkter og virksomheter knyttet til Mongstad-raffineriet slik at virksomheten der kan få enda flere bein å stå på i årene som kommer. Virksomheter som kan være bærekraftige og bidra til utvikling av produkter som vil gi oss et framtidig grønnere samfunn.

Går vi videre på vår ferd gjennom Hordaland, finner vi i region Vest – Øygarden, Fjell og Askøy- også industrikompetanse i verdenstoppen. Her er kompetansen utviklet gjennom aktivitetene på Statoil og CCB sine anlegg i Fjell og Øygarden, og gjennom oppbyggingen av over 300 leverandørbedrifter med utgangspunkt i forsyningsbasen på Ågotnes.

I det siste er det også presentert planer for en stor industriell satsing på Askøy som vil føre til en ytterligere styrking av industrimiljøet i region Vest.
Når vi snakker om petroleumsnæringen i Hordaland hører vi sjelden nevnt Hardangerregionen. Men faktum er at i indre Hardanger, og spesielt i Odda, finnes det et viktig leverandørmiljø bestående av mindre bedrifter som har utviklet spesialprodukter som de store operatørene er helt avhengige av. Dette miljøet blir ofte glemt, men faktum er at det er svært viktig når vi snakker om det totale leverandørmiljøet i fylket vårt.

I det bildet vi nå har tegnet spiller Bergen en sentral rolle som selve navet for aktivitetene og det som foregår. Her har Statoil og Wintershall sine viktige driftskontorer samt at sentrale leverandørbedrifter har sin virksomhet i byen. Ved siden av dette finner vi svært kompetente FoU-institusjoner, Høgskolen på Vestlandet og Universitetet i Bergen. Disse institusjonene har hver på sitt vis, og i nært samarbeid med de store industriaktørene og myndighetene bidradd til industrielle løsninger som har medført teknologiske kvantesprang i norsk og internasjonal petroleumsindustri.

Alt ligger til rette for at vi skal få til et framtidig grønt industrisamfunn. Grunnlaget for å nå dette ligger i allerede eksisterende teknologibedrifter. Det skal ikke skje ved at vi tar bort petroleumsnæringen, men tvert i mot tar utgangspunkt i næringen og de høykompetente miljøene som finnes der. I denne utviklingen og i dette arbeidet skal og må Hordaland, og etter hvert det nye storfylket på Vestlandet, ta hovedrollen!


Kilde: BA, 2. juni 2017